2024-07-15

Office Address

Kathmandu
Nepal

Email Address

[email protected]

Status and Quotes

100+ Best Happy Birthday Wishes In Nepali

 • July 31, 2023
 • 1 min read
100+ Best Happy Birthday Wishes In Nepali

Wishing you a very Happy Birthday in Nepali – “जन्मदिनको शुभकामना”! May this special day be filled with joy, laughter, and cherished moments. On your birthday, I want to express my heartfelt love and best wishes for you. May all your dreams and aspirations come true in the coming year. Your friendship means the world to me, and I feel blessed to have you in my life.

As you blow out the candles on your birthday cake, may each wish you make turn into reality. May this new year bring you abundant happiness, good health, and success in all your endeavors. Celebrate this day with your loved ones, and may the memories created be cherished forever. Here are some simple happy birthday wishes in Nepali language.

.

 • नयाँ वर्ष तपाईंको जन्मदिनको शुभकामना! यो दिन आनन्दमय, समृद्ध र सुखमय होस्। सबै आशा र सपनाहरू साकार हुन गर्नुहोस् र तपाईंको जीवन उज्यालोमय रहोस्। आजको दिनमा मिठास र मस्तीको आनन्द उमालो गरोस्। धेरै धेरै शुभकामना!
 • तपाईंको जीवनमा सफलता, सुख, र समृद्धि बहुल गरोस्।
 • जन्मदिनको यो खास दिनमा आफ्नो सपनाहरू पूरा हुन सक।
 • तपाईंको जन्मदिनको यो दिन खुशीले भरिएको होस् र यहाँका सबै सुखी क्षणहरूमा बसोस्।
 • आजको दिनले तपाईंलाई सफलता, सुख, र शान्ति प्रदान गरोस्।
 • यो वर्ष तपाईंको लागि सफलताको वर्ष होस्।
 • जन्मदिनको यो पावन अवसरमा सबै कुरा सुनुहोस् र सफलता प्राप्त गरोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनको यो विशेष अवसरमा आनन्द र उत्साहको साथ बसोस्।
 • जन्मदिनको यो पर्व आफ्नो जीवनको नयाँ एक पृष्ठ खोलोस् र सफलताको सिर्जना गरोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनले नयाँ सालको शुभकामना र प्रेरणा दिन सकोस्।
 • जन्मदिनको यो अवसरमा तपाईंको लागि खुशियाँ सारा संसारमा फैलोस्।
 • आजको दिनमा तपाईंको सपना साकार होस् र जीवनमा सफलता रहोस्।
 • जन्मदिनको यो दिन तपाईंको लागि एकदमै अद्भुत बनोस् र सफलता प्राप्त गरोस्।
 • आजको दिनले तपाईंको जीवनलाई खुशीले भरीएको होस् र सफलता छनौट गरोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनको यो वर्ष तपाईंलाई समृद्धि र सफलता प्रदान गरोस्।
 • जन्मदिनको यो पर्वले तपाईंको जीवनमा प्रेम, शान्ति, र सुख छनौट गरोस्।
 • आजको दिनमा तपाईंलाई सबै शुभकामना समेटोस् र आनन्दमय बनोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा सफलता, सुख, र समृद्धि तपाईंलाई चारो ओरबारे घेरोस्।
 • जन्मदिनको यो खास अवसरमा तपाईंको जीवन खुसीको रङमा रंगिएको होस्।
 • आजको दिनले तपाईंको जीवनमा अनेक प्रकारका सम्पत्ति र सफलता ल्यायोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा सबै आशा र सपनाहरू पूरा हुन गरोस् र जीवनमा समृद्धि छनौट गरोस्।
 • जन्मदिनको यो पर्वले तपाईंलाई सबै खुसीहरू ल्यायोस् र सपनाहरू पूरा होस्।
 • आजको दिनमा तपाईंको दिलमा केहि खास गरोस् र जीवनमा सफलता प्राप्त गरोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा आफ्नो जीवनमा सुख, समृद्धि, र खुशीमा भरी रहोस्।
 • जन्मदिनको यो खास अवसरमा तपाईंको जीवनमा खुशी, समृद्धि, र सफलता ल्यायोस्।
 • आजको दिनले तपाईंको जीवनलाई उत्साह, आनन्द, र सफलता ल्यायोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा सबै कुरा सुनुहोस् र जीवनमा अपार खुशीहरू ल्यायोस्।
 • जन्मदिनको यो पर्वले तपाईंको जीवनमा खुशियाँ, उल्लास, र सम्पन्नता ल्यायोस्।
 • आजको दिनमा तपाईंको जीवनमा सफलता रहोस् र आनन्द बढायोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा यो पावन अवसर तपाईंको लागि समृद्धि र शुभकामना ल्यायोस्।
 • जन्मदिनको यो दिन तपाईंको लागि सबै कुरा सुनिएको होस् र आनन्दमय बनोस्।
 • आजको दिनमा तपाईंको हार्दिक शुभकामना र सफलता तपाईंलाई घेरोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा सुन्दर बढाइहरू ल्यायोस् र जीवनमा आनन्दको सम्पूर्ण अनुभव गरोस्।
 • जन्मदिनको यो पर्वले तपाईंलाई समृद्धि, सुख, र सफलता प्रदान गरोस्।
 • आजको दिनले तपाईंको जीवनमा नयाँ सारा अवसरहरू ल्यायोस् र सफल बनोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा सबै सपनाहरू साकार होस् र आनन्द रहोस्।
 • जन्मदिनको यो खास अवसरमा तपाईंको जीवनमा खुशी र आनन्दमय व्यक्त गरोस्।
 • आजको दिनमा तपाईंको जीवनमा शान्ति र समृद्धि रहोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा सफलता रहोस् र आनन्द उमालो गरोस्।
 • जन्मदिनको यो पर्वले तपाईंको जीवनमा आनन्दमय समयहरू ल्यायोस् र सुखको सिर्जना गरोस्।
 • आजको दिनमा तपाईंको चारो ओरबारे प्रेम रहोस् र आनन्दमय बनोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा समृद्धि, सफलता, र सुखको बर्ष होस्।
 • जन्मदिनको यो खास अवसरमा तपाईंलाई सफलता र समृद्धि ल्यायोस्।
 • आजको दिनले तपाईंको जीवनमा खुशी, समृद्धि, र सफलता प्रदान गरोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा सबै खुशी र सफलता ल्यायोस् र आनन्दमय बनोस्।
 • जन्मदिनको यो पर्वले तपाईंको जीवनलाई समृद्धि र सुखले भरी दिन सकोस्।
 • आजको दिनमा तपाईंको जीवनमा सफलता रहोस् र सबै प्रकारका सुखको अनुभव गरोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा आनन्दको बहार होस् र जीवनमा सफलता रहोस्।
 • जन्मदिनको यो खास अवसरमा तपाईंको जीवन उज्यालोमय र समृद्धि भरियोस्।
 • आजको दिनले तपाईंको हृदयमा खुशी र समृद्धि ल्यायोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा सफलता, सुख, र समृद्धि प्राप्त गरोस् र जीवनलाई आनन्दमय बनोस्।
 • जन्मदिनको यो पर्वले तपाईंलाई सबै खुशी र सफलता ल्यायोस्।
 • आजको दिनमा तपाईंको जीवनमा सुरु हुनेछ नयाँ सफलताको यात्रा।
 • तपाईंको जन्मदिनमा सबै आशाहरू पूरा होस् र जीवनमा आनन्दको सम्पूर्ण अनुभव गरोस्।
 • जन्मदिनको यो खास अवसरमा तपाईंको जीवनमा खुशी, समृद्धि, र सफलता भरीभरी छनौट गरोस्।
 • आजको दिनले तपाईंलाई सबै शुभकामना र समृद्धि दिन सकोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा आनन्दमय रहोस् र सफलता प्राप्त गरोस्।
 • जन्मदिनको यो पर्वले तपाईंको जीवनमा सुख, समृद्धि, र सफलता आयोस्।
 • आजको दिनमा तपाईंको जीवनमा सुन्दर अनुभवहरू ल्यायोस् र खुशीको बृहत संख्या रहोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा सफलता रहोस् र खुशीको बृहत संख्या उमालो गरोस्।
 • जन्मदिनको यो खास अवसरमा तपाईंको जीवनलाई खुशी, समृद्धि, र सफलता प्रदान गरोस्।
 • आजको दिनले तपाईंको जीवनमा आनन्द, सफलता, र समृद्धि ल्यायोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा सबै आशा र सपनाहरू पूरा होस् र जीवनमा आनन्दको सम्पूर्ण अनुभव गरोस्।
 • जन्मदिनको यो पर्वले तपाईंलाई सुख, समृद्धि, र सफलता ल्यायोस् र जीवनमा खुशीको सम्पूर्ण अनुभव गरोस्।
 • आजको दिनमा तपाईंलाई समृद्धि रहोस् र सबै खुशीहरूले तपाईंलाई घेरोस्।
 • तपाईंको जन्मदिनमा सफलता रहोस् र खुशीले भरी दिन सकोस्।
 • जन्मदिनको यो खास अवसरमा तपाईंलाई सुखको सिर्जना गरोस् र समृद्धि प्राप्त गरोस्।
About Author

Roshan

Roshan a passionate writer and creative thinker who excels in crafting captivating, educational, and inspirational stories with a keen eye for detail and a commitment to providing interesting information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *